top of page
Search

Hawaiian Oli (Chants) for Honorance and Upliftment

Updated: Jul 31, 2020


Chants

E ulu, e ulu

Kini o ke Akua

Ulu Kane me Kanaloa

Ulu ‘ohia lau koa me ka ‘ie’ie

A’e mai i noho i kou kuahu

Eia ka wai, he wai e ola

E ola no e


Grow, Grow

In the multitude of God

Grow with respect to the forest and sea

Grow with chia, koa and ‘ie’ie

Inhabit your place o God

Here is the water, the water of life

Life forever


((Gathering chant for forest entrance to collect greenery for costumes or ho’okupu (offerings). May also be used when entering the forest for inspiration or guidance))


—— —— —— ——

Hiki Mai, hiki mai ka la

Aloha wale, ka la e kau nei

Aia malalo o Kawaihoa

A ka lalo o Kauai

O lehua


Here it comes, here comes the Sun

How I love the Sun in the sky

There below is Kawaihoa

On the incline of Kaua’i

O Lehua e


(( Welcoming the morning sun in the sky as well as a request for inspiration from ke aka, the creation, or our ancestors))


— — — — —

Kū Ha’aheo E Ku’u Hawai’i

Kaiko’o ka moana kā i lana nei Hawai’i

Nāueue a hālulu ka honua a Haumea

Nākulukulu e ka lani ki’eki’e kau mai i luna

Auē ke aloha ‘ole a ka malihini

*Ho’ōho:

Kū ha’aheo e ku’u Hawai’i

Mamaka kaua o ku’u ‘āina

‘O ke ehu kakahiaka o nā ‘ōiwi o Hawai’i nei

No ku’u lahui e hā’awi pau a i ola mau

Auhea wale ‘oukou pū’ali koa o Keawe

Me ko Kamalālāwalu la me Kākuhihewa

‘Alu mai pualu mai me ko Manokalanipō

Ka’i mai ana me nā kama a Kahelelani

E nāue imua e nā poki’i a e inu wai ‘awa’awa

E wiwo’ole a ho’okūpa’a ‘a’ohe hope e ho’i mai ai

A na’i wale nō kākou kaukoe mau i ke ala

Auē ke aloha ‘ole a ka malihini

E lei mau i lei mau kākou e nā mamo aloha

I lei wehi ‘a’ali’i wehi nani o ku’u ‘āina

Hoe a mau hoe a mau no ka pono sivila

A ho’iho’i hou ‘ia mai ke kū’oko’a

Translation:

The sea of Hawai’i surges in turmoil

The earth of Haumea rumbles and shakes

The highest heavens shudder up above

Alas! Woeful indeed are the heartless foreigners

*Stand tall my Hawai’i

Band of warriors of my land

The new dawn for our people of Hawai’i is upon us

For my nation I give my all so that our legacy lives on

Where are you soldiers of Keawe

Along with those of Maui and O’ahu

Unite, join together with those of Kaua’i

Marching alongside the descendants of Ni’ihau

Move forward young ones and drink of the bitter waters

Be fearless, steadfast for there is no turning back

Let’s press onward straight on the path of victory

Alas! Woeful are the heartless foreigners!

Be honored always oh beloved descendants of the land

Let us wear the honored ‘a’ali’i of our beloved land

Paddle on in our pursuit of civil justice

Until our dignity and independence is restored

164 views1 comment

1 Comment


As an editor from buy essays Ireland In officiating the event I think for the most part above mentioned scenarios in the content are just enough to understand the nature of situation which successfully concluded that somehow to attend the office or making difficult your physical appearance.

Like
Post: Blog2 Post
bottom of page